Anti-PK-bloggen

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet.

I denna blogg ska PK-problematiken analyseras i en handfull perspektiv (se kategorier till höger).

google-site-verification: google77797f96df7eed03.html

Vad är PK

Om PKPosted by Torsten Sandström Mon, October 30, 2017 22:29:07

En enhetlig definition saknas. Förklaringen är att begreppet PK inte uppfunnits av eliten själv, utan av deras kritiker, dvs personer som oroas över det nuvarande svenska samhällets utveckling. PK är en ideologi som fluktuerar, men som har några gemensamma drag. Det rör sig om moraliska normer eller värderingar. PK-ideologin omfattar ett antal tankelinjer som den nuvarande eliten uppfattar som självklara. Flera tankeelement är som vi ska se i grunden goda. Några av dem följer för övrigt av folkrättsliga regler om mänskliga rättigheter (human rights). Men som samhällslära, som förkunnelse, framstår tankesystemet närmast som ett knippe religiösa dogmer. En samling trossatser som inte får ifrågasättas. Anti-pk-bloggen blir därför en motrörelse, dvs något som politiker, myndigheter och media inte så gärna vill veta av. Dom menar antagligen att bloggen för fram kätterska idéer. Jag menar att bloggen värnar min och andras yttrandefrihet.

Enligt min mening karaktäriseras PK-ideologin av fyra övergripande tankelinjer, som delvis överlappar varandra.

Altruism. Detta är den övergripande PK-normen. Låt mig använda Wikipedias definition. Altruism är ”medmänsklighet, oegennytta, osjälviskhet (motsats till egoism), att hjälpa andra utan att önska något i motprestation. Till altruism räknas generositet, självuppoffringar, att hjälpa människor med behov, och att frivilligt ge vika för någon annans vilja i strid mot ens egen.”

Du ser genast att det rör sig om tecken på en människa som vill vara god. Det problematiska med tanken om altruism (i ett PK- system) blir att ord som går på tvären mot oegennyttan stämplas som felaktiga eller onda. PK-normerna står därför i strid mott yttrandefriheten.

Kamp för den svages behov. Detta är en följd av idén om osjälviskhet. Dvs något av ett kristet ideal om hjälp till fattiga, sjuka och andra i svårigheter. Oavsett behovens omfattning gäller det att ta position för den svage. Även om man ser sina egna intressen hamna i kläm måste PK-lärans postulat ovillkorligen godtas. På så vis blir PK-läran en vänsterrörelse. I kampen mellan olika intressen måste alltid den svages prioriteras. Alltså en variant av Marx´ slagkraftiga klasskampsideal, men i en ny dräkt, som anpassats till nutidens Sverige. Det rör sig inte längre om röda fanor och knutna nävar. Men om öppna hjärtan. De kristna dogmernas åldriga bilder framstår därför som överflödiga. Inte ens konservativa eller liberala politiker orkar stå emot PK. Och flertalet väljare vågar knappast säga emot.

Front mot den starkes ställning. Detta blir en viktig konsekvens. I den nya klasskampen mellan stark och svag måste man konsekvent ta den utsattes parti. Därför bildar PK front mot den som uppfattas ha en stark position (förtryckaren). Vem som faktisk är stark eller svag spelar egentligen inte någon roll. Det är i stället fråga om maktstrukturer, dvs något som bara tankar och ord kan beskriva. På så vis blir kvinnor som grupp utsatta. Och män förstås patriarkala förtryckare. Som utsatta ses givetvis även minoritetsgrupper av många skilda slag, personer med viss sexuell läggning, etniskt ursprung, religion, språk mm. Alla typer av härskarstrukturer måste bekämpas – i familjen, på jobbet, i skolan, i föreningslivet och i politiken. Strukturtänkandet till trots blir följden därför ibland en extrem individualism. Som liten och svag måste jag få rätt – alla maktstrukturer framstår som illvilliga.

Kunskapsnihilism. PK-eliten och deras prästerskap är trosvissa. I PK-samhället är vetenskaplig kunskap (pga av den nya moralen) något relativt. Som nyss nämnts är de ideal som styr PK, inte vad som faktiskt är sant, utan något som bestäms av altruistiska strukturer. Man kan därför säga att kunskap blir något som individerna personligen väljer. Vissa fenomen i natur och samhälle blir ”PK-riktiga”, inte genom bevis via vanliga vetenskapliga metoder, utan helt enkelt per definition, de påstås ha ett värde eller giltighet (liksom i medeltidens kristna filosofi). Konsekvenserna av detta kunskapsförakt blir allvarliga. Vissa vetenskapliga perspektiv blir helt enkelt inkorrekta. Detta syns tydligast inom biologin. Samtal om vad som är manligt och kvinnligt förbjuds – rollerna ses nämligen som sociala konstruktioner. Enligt PK:s normer är könet inte en fråga om biologi! Mäns och kvinnors vanligtvis olika positioner i familj och samhälle får man inte diskutera i termer av människans biologisk utveckling (rollerna anses ju som socialt bestämda). PK godtar inte att män och kvinnor ytterst styrs av gener. Det är ju den patriarkala makten som styr.

Liknande fenomen syns inom miljövetenskapen. Det finns bara en enda förklaring till den sk uppvärmningen, nämligen människans förbränning av icke förnyelsebara kolväten. Även om förklaringen kan tyckas rimlig utesluts därmed alternativa förklaringar, såsom återkommande växlingar i kosmos. Klimatfrågan är så dominerande att kanske allvarligare problem rörande allergier och brister i immunitetsskyddet glöms bort. Det moderna vetenskapssamhällets nyanserade samtal och öppenhet upphör. PK:s nya miljöprofeter breder ut sig i media och hyllas. Tvivlarna till PK-samhällets diktatoriska miljösyn hånas. En viktig vetenskaplig diskussionen hotar att tystna.

Ytterligare ett exempel på en kunskapsfientlig utveckling syns inom skolans och pedagogikens värld. Här har klungor av politiskt korrekta vänsterpedagoger under flera årtionden dominerat undervisningen på hög och låg nivå i Sverige. Rustade med vänsterteori har de kämpat för den svage elevens position genom att angripa elitism och traditionella kunskapsstrukturer. Att det kunnat ske förklaras främst av att pedagogiken är en något löslig vetenskap, som ger stort utrymme för forskarnas personliga preferenser. Vänsterpolitik har därför kommit att ersätta beprövade inlärningsmetoder i den svenska skolan. Krav, betyg och ordning är vänsterns främsta hatobjekt i kampen för den svage. I själva verket tycks krav av olika slag vara den svages bästa hjälp. Många elever från arbetarklassen berättar nämligen att en delvis auktoritär kunskapsskola befrämjat deras klassresa uppåt. Men en sådan tanke är främmande för det nya Sveriges PK-elit. För dem är själv ordet auktoritet skrämmande. Ty all kunskap är relativ och auktoriteter är förtryckande makthavare.

Jag måste slutligen än en gång peka på att grundelementen i PK-läran kan brukas för ett gott samhälle om användaren är förnuftig och pragmatisk, dvs beredd att lyssna och jämka. Men det händer alltmer sällan. Liksom alla läror om frälsning tenderar PK att inta en kompromisslös hållning. Därför bör PK bekämpas!

Anti-PK-bloggen förespråkar inte ett visst system av dogmer. Jag delar för övrigt flera moralföreställningar som framförs av dagens etablissemang. Men bloggen är antidogmatisk. Den vänder sig mot PK-lärans fundamentalism, dvs att vissa värden är absoluta och över huvud taget inte får diskuteras. Bloggen credo är alltså det fria meningsutbytet.

Torsten Sandström

2017-10-27  • Comments(3)//www.anti-pk-bloggen.se/#post0