Anti-PK-bloggen

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet.

I denna blogg ska PK-problematiken analyseras i en handfull perspektiv (se kategorier till höger).

google-site-verification: google77797f96df7eed03.html

Ny politisk karta: globalism mot nationalism?

Om PKPosted by Torsten Sandström Sat, May 12, 2018 12:18:14

Häromdagen lanserade jag på bloggen en snabbskiss över en ny svensk politisk karta. Min bild och mina ord inspirerades av en fin artikel i SvD av Stilhoff-Sörensen. Även om jag varnar för att begreppspar (dualism eller dialektik) riskerar förföra våra tankar vill jag presentera några viktiga politiska idéer om nutiden som utvecklats i framför allt USA.

Begreppsparet vänster-höger skapar inte längre någon förståelse för den politiska situationen i västvärlden (eller nationer som exv Ryssland och Turkiet). I min skiss använde jag orden höger och vänsterpopulism. Inte heller dessa ord är helt lyckade, pga att vänstersidan inte tar avstånd från någon elit (i själva verket är man allierade med den). Men jag tror ändå att uppdelningen i två politiska huvudgrupperär klargörande. Bilden blir tydligare om dom jämförs under beteckningen nationalister respektiveglobalister. Man kan nämligen förenklat säga att dom är varandras negationer.

Nationalisternaär redan väl kända. Det är rörelser i väst och öst som med folkliga slagord vill bygga sina nationer starka, i stil med ”Make America great again”. Här odlas motstånd mot invandring. Och det öppna samtalet hånas – eliten sprider bara dimmor – marknadernas fria spel ogillas och ses som knep från överheten. I Europa finns flera sådana rörelser som verkar mot tendenser till överstatlighet inom EU (med Brexit som extrem lösning). Vidare är folkliga och religiösa ideal en samlande och auktoritär idékraft. I Sveriges riksdag ligger SD närmast denna politiska linje. Man kan knappast säga att det rör sig om antidemokratiska rörelser. Den förenande länken är en form av populism, ett budskap med varierad verklighetsanknytning. Man vänder sig mot den elit som i kraft av utbildning, politiska uppdrag och kapital styr nationens utveckling, en elit som görs ansvarig för problem i dagens värld, framför allt strukturomvandling och arbetslöshet. Eliten anses alltså vilseföra folket med vackra ord och fagra löften.

Den negativa spegelbilden är de många rörelser som jag vill kalla globalister. Här förenas krafter från en vänster – som inte längre talar om kapitalistisk utsugning – med radikalliberala grupper. Den förenande länken är drömmen om en gränslös värld (och de fattiga folkens räddning). Det finns följaktligen en vurm för globala marknadslösningar och ny teknik. Humanism och jämlikhet dominerar gruppernas idévärld, inte främst i form av religion utan genom fokus på mänskliga rättigheter. Följden har blivit en ny form av auktoritär åsiktsbildning, som högljutt predikas exv i flera könsfrågor, för asylrätt vid nationens gräns samt för långt gående klimatkrav (med inslag av symbolpolitik). Till den europeiska bilden hör en kraftig uppbackning av EU, trots tydliga fakta om unionens ofullkomligheter. Typiskt för globalisterna är att dom ser sig som inkarnationer av rättrådighet, dvs rörelser utan egoism, språklig vulgaritet och andra moraliska fläckar. Deras strävan att förena världens folk har blivit en fråga om renlärighet. I den svenska riksdagen tillhör enligt min mening alla partier på regeringssidan den globala grupperingen. Men även C- och framför allt L-partiet har mycket stark tillhörighet. När det gäller M och KD är bilden mer splittrad, men de officiella partilinjerna ger i huvudsak ett stöd åt globalismen.

Problemet med denna tudelning är att den dåligt täcker hela väljaropinionen i Sverige. Många svenska ser politiken varken med globala eller nationella glasögon. Man väljer argument från ömse sidor. Ett värre problem är de två gruppernas ovilja att lyssna och argumentera pragmatiskt. Detta medför allvarliga politiska låsningar. Trots att en kraftig väljarmajoritet 2014 röstat åt höger (vad det nu innebär) så lämnas regeringsmakten åt en minoritet i riksdagen. Förklaringen är att minoriteten (dvs regeringsgruppen) är renodlade globalister och alla andra partier med liknande globala agenda (dvs Alliansen) vill demonisera SD, som dom alla ser som ett hotande nationalistparti. Oviljan att samtala över gränsen globalism/nationalism har öppnat en djup politisk klyfta i Sverige under senare årtionden (”Ny demokrati” markerar kanske en startpunkt). De två lägren svartmålar varandra. Och det demokratiska samtalet, med respekt för oliktänkande som ledstjärna, avstannar.

Jag tror min positionering av den svenska politiska debatten i två antagonistiska läger är korrekt, i grova drag. Men en stor grupp väljare, kanske hälften av medborgarna, anser att ett samtal över åsiktsgränsen är nödvändigt. Denna tredje grupp kan kanske sägas omfatta traditionellt liberala personer, dvs människor som hyllar det öppna och kritiska samtalet. Märk att L-partiet inte längre gör det – här förespråkas en radikal globalism.

Jag tillhör den traditionella mellangruppen. Jag kritiserar såväl globalister som nationalister. Jag är för gränsöverskridande handel och juridisk samordning, men mycket tveksam till EU:s utveckling mot överstatlighet, fransk byråkrati, korruption och detaljreglering. Jag är för jämlikhet mellan män och kvinnor och för kvotinvandring, men mot statlig könsextremism och fri asylrätt (asyl som söks vid landets gräns). Jag tror att en klimatkris hotar, men nöjer mig med de praktiska och dyra reformer som satts på plats i vårt land och som tycks ha vänt utvecklingen (kostsamma offer på miljötalibanernas altare vill jag inte veta av). Slutligen tycker jag inte om globalisternas inskränkning av det fria samtalet (läs PK-läran) eller deras nya statliga propagandaapparater. Jag vill inte heller godta nationalistsidans religiösa eller lågintellektuella vokabulär (i stil med den hos Trump, Le Pen, Orban eller Putin). Jag frågar helt enkelt efter det öppna samtalet och är villig att kompromissa. Och jag är inte ensam!

Jag vill gärna vara optimist och hoppas på ett politiskt samtal mellan de två ytterligheterna. Men jag tycker det ser ut som om globalisterna spelar nationalisterna i händerna genom en envis och elitistisk veta-bäst attityd och ovilja att förhandla. Jag är därför rädd för att nationalisternas på sikt tar hem spelet – i kraft av de folkliga demokratilagar vi nyss fått se i USA, England (Brexit) och Ungern. Och vinner nationalisterna makten blir det inte bra – se ovan. Enligt min åsikt är bollen i vårt land hos globalisterna, om sportspråk tillåts i en så här allvarlig fråga. Men jag anser att dom för spelet dåraktigt.

Torsten Sandström

2018-05-12  • Comments(2)//www.anti-pk-bloggen.se/#post57

Är Alliansen som opposition död?

Om PKPosted by Torsten Sandström Sat, May 05, 2018 15:38:13


En svensk riksdagsperiod är snart till ända. Har oppositionen levt upp till sin konstitutionella roll att bekämpa regeringen? Frågan besvaras nekande i en ledare i SvD 2018-05-05, se länken nedan. Alliansen har svikit sina väljare. Bra rutet! Men kanske alltför sent! C-partiet öppnar nämligen för fortsatt vänsterpolitik...Sådan samverkan med sossarna är tidigare prövad av C-partiet, som förut hette Bondeförbundet, under namnet Kohandel! Inför valet 2018 kallar C den kommande politiken i sina annonser för "hemodlad". Kanske en form av sjukdomsinsikt?


Lever oppositionen?


  • Comments(0)//www.anti-pk-bloggen.se/#post56

Hur beskriver man sin politiska åskådning?

Om PKPosted by Torsten Sandström Tue, March 20, 2018 17:48:27

Bild: Wikipedia

Då jag startade min blogg funderade jag en del över hur mina politiska värderingar ska beskrivas. Traditionella termer säger en del, men är verkligen knepiga. Vem är idag radikal och vem är konservativ om man ser på riksdagens partier? Vänstergrupperna förespråkar ännu lösningar som tillhör det tidiga 1900-talets arbetarfrågor. Mp är ett rabiat grönt enfrågeparti. Och hur öppet eller liberalt är egentligen det parti som bär detta namn? I frågor om exv invandring och kön intar L-partiet en konsekvent intolerant linje mot dom som förespråkar en fri diskussion. Sak samma med C-partiet, som försöker beskriva sig som ett liberalt parti, men som egentligen är ett lantbrukarparti, om man ser till organisationens hjärtefrågor och de högsta politiska företrädarnas bakgrund (nästan alla kommer från en bondgård). Dom två svenska riksdagspartier som verkar tänka i mest förnyande banor tycks faktiskt vara M och SD. Att kalla dom konservativa förefaller därför kanske fel. Men att kalla dom radikala blir också fel. Allt blir med andra ord rena snurren.

I bloggen berättar jag att jag under 50 år gått från vänster till höger. Jag har lämnat ungdomens religiöst färgade dröm om klasskamp och planekonomi och anammat ett perspektiv om öppenhet och marknadsstyrning. Ändå anser jag fortfarande att Marx´ analys av historiens gång – i ljuset av produktionens struktur – är viktig för förståelse av samhällsutvecklingen (och alltså juridiken). Att jag nu kallar mig liberal har att göra med att jag tror på frisinne och öppenhet. Även om jag inte litar på SD (det finns flera skräckfigurer) så måste dom enligt min mening tillåtas delta i samtalet, särskilt som v-partiet (med en faktiskt ännu mer solkig politisk bakgrund) ges en framträdande position i svenska media och dessutom fungerar som back up till regeringen.

Min växling från vänster till höger har med ålder och erfarenhet att göra. Marknadens lösningar fungerar ekonomiskt ofantlig mycket bättre än planens, helt enkelt. Och vänsterns politiska praktik är mer enögd och framför allt brutal än högerns (efter andra världskriget). Under hela mitt vuxna liv har jag sökt efter en politisk vision och den som jag uppfattat som riktig har jag renodlat. Detta skedde verkligen under ungdomens vänsterår och i drömmen om en bättre värld. Det sker sker också idag då jag försöker dra frisinnet och öppenheten till sin spets. En sammanfattande bild är hursomhelst att jag konsekvent agerat politiskt inkorrekt. Visst var många marxister under 1960 och 70-talen. Men få på en juridisk fakultet. Man kan säga att ”En gång icke PK, alltid icke PK” varit mitt valspråk.

PS. Att C-partiet fortfarande är ett bondeförbund bekräftas i dagarna genom att deras valslogan 2018 "Framåt" tillfogats ordet "närodlat". Framåt står kanske för (ännu) en förmodad kohandel med s-partiet (efter valet, men i så fall borde det förstås stått Bakåt).

  • Comments(0)//www.anti-pk-bloggen.se/#post46

En färsk bok med nytänk!

Om PKPosted by Torsten Sandström Wed, February 21, 2018 11:47:41
Som bloggare är det förstås tillåtet att tala i egen sak. Därför flaggar jag idag för min senaste bok, som utkommit i dagarna. Är du intresserad av mer information, så kolla Norstedts juridik, Adlibris, Bokus mfl.

Förmögenhetsrätten rör regler om omsättning av saker (exv varor) och tjänster via kontrakt. Det som främst förefaller nytt i boken är tvärgången, dvs den samlade behandlingen av de många gemensamma regler som löper genom flera avtalstyper. Nytt är även en realistisk styckning av kontraktsreglerna utifrån deras effekt, dvs deras rättsverkningar i verkligheten, såsom efter prestationernas objekt, subjekt samt verkan i tiden och rummet.

Jag är övertygad om att kontraktsrätten blir enklare att förstå på så vis. En mer samlad bild uppstår av regelproblem som framstår som konkreta.

Torsten Sandström
2018-02-21
  • Comments(0)//www.anti-pk-bloggen.se/#post35

Boverket vill stoppa nyinstallation av vedspisar!

Om PKPosted by Torsten Sandström Thu, February 01, 2018 16:31:04

Humoristen och tänkaren Northcote Parkinson skapade 1957 det som brukar kallas Parkinson´s lag. Den bygger på studier av den offentliga byråkratins utveckling. En grundtes är att statliga institutioner ständigt ökar personalstyrkan, oberoende av vilket arbetsresultat som åstadkoms.

På Boverkets hemsida kan vi idag läsa att myndigheten söker 35 nya chefer (det finns redan 250 anställda). Samtidigt läser vi i tidningarna att det tar flera år längre för en svensk byggare än en tysk att – från idé/ritning till inflyttning – uppföra ett flerfamiljshus. Byggtid och kostnader ökar nämligen rejält pga den detaljreglering som Boverket sedan länge står bakom. Myndigheten har format mängder av fördyrande detaljkrav på byggkvaliteten, i stället för att låta byggarna och de boende (via marknaden) själva komma överens om standard och bopriser.

Jag menar att Boverkets uppgifter och personalstyrka kraftigt måste beskäras. Annars kommer myndigheten snart att göra boende i Sverige rekorddyrt, opraktiskt och glädjelöst. Men min önskan kommer inte att gå i uppfyllelse. Parkinson skriver nämligen följande om byråkratens sysslor: "En arbetsuppgift kommer att utvidga sig så att den fyller den tid som är tillgänglig för att utföra den." Vad som än händer verkar byråkratin alltså för sin expansion. Nya regler och krav uppfinns alltså hela tiden. Vårt framtida boende tycks alltså dystert. Utan vedspis i köket på lantstället.

Torsten Sandström

2018-02-01  • Comments(1)//www.anti-pk-bloggen.se/#post30